श्री. प. प. वासुदेवानंद सरस्वती टेंब्ये स्वामी व
प. पू. ब्रह्मयोगी सीताराम महाराज या दोघांचे जन्मस्थान

श्री क्षेत्र माणगांव
श्री दत्त मंदिर, माणगांव
र. नं. ए – ४२९ सिंधुदुर्ग.
मु. पो. माणगांव, ता. कुडाळ, जि, सिंधुदुर्ग.
महाराष्ट्र, पिन – ४१६५१९.
दूरध्वनी (०२३६२) २३६०४५, २३६२४५.
संपर्कासाठी मुंबईचा पत्ता
श्री. दिलीप कमलाकर जोशी.
श्री चैतन्य सोसायटी, तळमजला, सेक्टर नं. ४, प्लॉट नंबर १२२.
चारकोप, कांदिवली पश्चिम, मुंबई ४०००६७.
दूरध्वनी – (०२२) २८६९५४६०.
भ्रमणध्वनी – ०९८६९०६०२४९.

shreedattamandirmangaon@gmail.com