विश्वस्तांचे नाव पद संपर्क
श्री. डॉ. रामचंद्र ज. गणपत्ये अध्यक्ष मु. पो. माणगांव ( ढोलकरवाडी ),
ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, पिन ४१६ ५१९.
फोन नं. ०२३६२ – २३६. २३६
मोबाईल – ९४२३८८११०३.
श्री. सुभाष गोविंद भिसे उपाध्यक्ष मु. पो. माणगांव ( बाजार ),
ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, पिन ४१६ ५१९.
फोन नं. ०२३६२ – २३६ २१७, २३६ २३५.
मोबाईल – ९४०५८३२९९०.
श्री. दीपक शशिकांत साधले सचिव मु. पो. माणगांव ( भटवाडी ),
ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, पिन ४१६ ५१९.
फोन नं. ०२३६२ – २३६ ३३४.
मोबाईल – ७३५०८२२८८५.
श्री. माधव दत्ताराम चव्हाण मुख्य

कार्यकारी

विश्वस्त

मु. पो. माणगांव ( तांबळवाडी ),
ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, पिन ४१६ ५१९.
फोन नं. ०२३६२ – २३६ २६४.
मोबाईल – ९४२२१६६१५४
श्री. सहदेव गोविंद नाईक विश्वस्त श्री सदगुरु सोसायटी, फ्लॅट नं. २०६, मनिषा नगर, गेट नंबर १,

कळवा पश्चिम, ठाणे पश्चिम, पिन – ४०० ६०५.

मोबाईल – ९८६७२३८१४५.

श्री. महेश विठ्ठल बांदेकर विश्वस्त १४०१ स्पायरो टॉवर, गवाणपाडा, मुलुंड पूर्व, मुंबई – ४०० ०८१.

मोबाईल – ८१०८११९९९९.

श्री. सुधीर त्रिंबक ओळकर विश्वस्त मु. पो. माणगांव ( मळावाडी ),
ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग, पिन ४१६ ५१९.मोबाईल – ९४०४१६४३६९.